Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#453 closed подобрение (fixed)

Секюрити върху док. за заявка

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Панда Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

 • права върху данни
 • конфиденциални цени и документи в редова на док (UI)
 • виж и #157 (Security върху 'Запазени количества')

Change History (7)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

 • Milestone changed from 1.5 WhatsNew to 1.5 RTM

comment:2 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:3 Changed 9 years ago by pgbr

 • Keywords Панда added

comment:4 Changed 9 years ago by pgbr

 • Status changed from new to assigned

comment:5 Changed 9 years ago by wqw

 • Status changed from assigned to accepted

comment:6 Changed 9 years ago by wqw

 • Status changed from accepted to testing

comment:7 Changed 9 years ago by wqw

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.