Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#491 closed подобрение (fixed)

Справка "Сравняване на салда на контрагенти в търг. и счет. система"

Reported by: pgbr Owned by: alk
Priority: major Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Фактор Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Справката да се преработи , така че да работи едновременно по вътрешно-фирмени док и данъчни док. Да няма два отделни скиина ,а да са на един. Да се добавят 2 колони с разлики:

  • 1. Разлика м/у вътр.-фирмени и данъчни док
  • 2. Разлика м/у счетоводни и данъчни док.

Опцията във филтър "С разлики" да работи и по двете колоини.

Change History (4)

comment:1 Changed 9 years ago by pgbr

  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 9 years ago by alk

  • Status changed from assigned to accepted

comment:3 Changed 9 years ago by alk

  • Status changed from accepted to testing

comment:4 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.