Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#498 closed подобрение (fixed)

e-mail на документи

Reported by: pgbr Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: UCS Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by pgbr)

При е-mail-ване на документи, системата да обзавежда e-mail адресите както следва:

Ако има e-mail е контрагента да го слага на 1-во място, след него да се добавят адресите както са описание в Tickets: #497

Change History (8)

comment:1 Changed 9 years ago by pgbr

  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 9 years ago by pgbr

  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 9 years ago by pgbr

  • Description modified (diff)

comment:4 Changed 9 years ago by pgbr

  • Status changed from new to assigned

comment:5 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from assigned to accepted

Ползва или e-mail на контрагент или ако са настроени като получатели, e-mail-и на персони

comment:6 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from accepted to testing

Ползва или e-mail на контрагент или ако са настроени като получатели, e-mail-и на персони

comment:7 Changed 9 years ago by igbr

  • WhatsNew unset

При опит да изпратя продажба или фактура по e-mail-a, outlook-а ме предупреждава че някаква програмата се опитва да намери някакъв e-mail в Outlook-а и дали да я оторизирам или не. Чака моя отговор, а Dreem-а виси и мисли. Не знам дали трябва да бъде така.

comment:8 Changed 9 years ago by igbr

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.