Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#499 closed подобрение (fixed)

Промяна на размер на колони с кодове

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

В шаблони на документи за продажба

  • fldItmCode
  • fldItmBarCode

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

В настройки на форма печат на документи за док. за продажби/фактури е добавена настройка Размер колони с кодове в проценти. Засега имплементиран във SG11 само, скоро и в останалите шаблони.

comment:2 Changed 9 years ago by igbr

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.