Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#510 closed подобрение (fixed)

Обединяване ценови листи

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: UCS Cc: wqweto@…
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Да допуска промяна на тип на ценова листа ако продуктите не се дублират. Иначе да изкарва списък с дублирани.

Същото и при промяна на доставчик.

Change History (8)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

  • Cc wqweto@… added

comment:2 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:3 Changed 9 years ago by wqw

При промяна на типа няма никакви предупреждения. Чак при запис предупруждава за дублиран продукт и се позиционира на него.

comment:4 Changed 9 years ago by wqw

  • Keywords UCS added

comment:5 Changed 9 years ago by deni

  • Status changed from testing to needs_work
  1. При дублиране на продукти, системата не извежда списък с дублираните, а се позиционира на първия дублиран продукт.
  2. При поредния опит да обединим две ценови листи, системата гръмна с:
Некоректна модификация. Дублиране на записвания в 'nom_PriceLists' колона 'UQ_nom_PriceLists_PriceList_ID_Cg_ID_Itm_ID_Measure_ID'.

Оригинално съобщение за грешка: Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_nom_PriceLists_PriceList_ID_Cg_ID_Itm_ID_Measure_ID'.
[[BR]]
Cannot insert duplicate key in object 'nom_PriceLists'.
3621: The statement has been terminated

  1. Ако няма дублирани записи между ценовите листи, всичко е ОК

comment:6 Changed 9 years ago by wqw

Не мога да го симулирам, кажете как (стъпки) и в коя база да тествам.

Позиционирането предлагам да остане, защото може много (хиляди) позиции да се дублират и извеждането с message box ще е непрактично.

comment:7 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from needs_work to testing

Пипнати usp_nom_Check_PriceListDuplicates и v_nom_PriceListsPromotions. Ще влезе в следващия build.

comment:8 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.