Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#539 closed подобрение (fixed)

Избор на повече от един склад в справка Картон на продукт / материал

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

В справка Картон на продукт / материал за количествен картон е добавена опция за избор на повече от един склад. Това дава възможност картонът да излиза крос-складове, при което складовите документи се подреждат по хронология в справката.

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)
  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
  • WhatsNew set
Note: See TracTickets for help on using tickets.