Opened 9 years ago

Closed 4 years ago

#547 closed подобрение (fixed)

Описание на атрибути в номенклатури

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 2.0 Beta1
Component: Номенклатури Version: 2.0
Keywords: Cc: alk
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

 • Да се популират описания на атрибути на форма за редакция на
  • Контрагент (wqw)
  • Продукт (alk)
  • Служител (alk)
  • ДМА (alk)
  • Настройки (wqw)
 • Да отговарят на въпроси Къде се използва? Как се отразява на функционалността?

Change History (5)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

 • Cc alk added

comment:2 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)
 • Milestone changed from 1.5 RTM to 2.0 Beta1
 • Version changed from 1.5 to 2.0

comment:3 Changed 6 years ago by wqw

 • Status changed from new to testing

comment:4 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:5 Changed 4 years ago by wqw

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.