Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#558 closed подобрение (fixed)

Показване на Картон на стока директно от редовете на документ

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Добавен е информационен селектор в колона Количество в следните форми за редакция на документи от търговската система:

  • Документ за продажба
  • Документ за покупка
  • Документ за заявка
  • Складов документ
  • Документ за ревизия

Този селектор може да се покаже само с F4 от клавиатурата. Формата за избор, която се извиква, е на база справка Картон на стока. Показва информация за движението и наличността на избрания продукт в склада, посочен в бързия филтър. При работа с партиди е необходимо да се посочи желаната във Формата за избор.

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.