Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#573 closed подобрение (fixed)

Нова схема за запазване на количества от заявка

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: major Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Във формата за приключване на Заявка от клиент е добавена опция за запазване на количества.От падащото меню се избира Склад и системата автоматично запазва количествата от заявката.
При унищожаване на заявката, системата пита дали да изтрие запазените по нея количества.

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.