Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#575 closed подобрение (fixed)

Нова колона "Продадено кол." при въвеждане на Мин. / Макс. количества във форма Контрагент, панел Списъци

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Във форма Контрагент, панел Списъци - Мин / Макс количества по продукти е добавена нова колона Продадено кол. . За да бъдат изведени стойности на продадените количества за определен период, трябва във филтъра да се зададе От дата: и До дата:.

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.