Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#581 closed подобрение (fixed)

Поле за допълнителна информация

Reported by: pgbr Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Фактор Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

  • Да се имплементират хиперлинковe както в MS Word
  • Във формата за въвеждане на продукти , в панел допълнителни, да се добави колона Note2, RTF и да се именова "Публична информация"
  • Да се добави атрибут за "Изображение на продукт/материал" -- име на графичен файл.

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

  • Description modified (diff)
  • Status changed from new to testing
  • Type changed from дефект to подобрение

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.