Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#591 closed подобрение (fixed)

PDA Export/Import

Reported by: pgbr Owned by: alk
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: IVB, Фисто Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

  1. Да се добави панел със списък на категориите продукти, които ще се експортират към мобилните устройства.
  2. В основания панел, са се добави текст "При липса на избрани ценови листи, системата зарежда всички ценови листи свързани с контрагенти на дилъра"

Change History (5)

comment:1 Changed 10 years ago by pgbr

  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 10 years ago by alk

  • Status changed from assigned to accepted

comment:3 Changed 10 years ago by alk

  • Status changed from accepted to testing

втората част отпада

comment:4 Changed 10 years ago by wqw

  • Description modified (diff)

comment:5 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
  • WhatsNew unset
Note: See TracTickets for help on using tickets.