Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

Last modified 8 years ago

#605 closed подобрение (fixed)

Нова опция в Документи за ревизия

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Във формата за редакция на Документ за ревизия, меню Средства е добавена нова опция Актуализация на количества на продуктите, избрани във формата. Актуализацията дава наличните количества към датата на документа за съответния склад.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 8 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.