Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#607 closed подобрение (fixed)

Имперсониране на потребител от администратор

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Контейнер Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

  • Администраторите в Dreem вече могат да имперсонират други потребители директно от logon екрана.
  • За парола на имперсонирания потребителя се въвежда име и парола на администратор в Dreem, разделени с двуеточие.
  • Зарежда се security на потребителя, изгледите на списъците са както потребителят ги е оставил и т.н.
  • В статусбара имперсонификацията се сигнализира стандартно с текущ потребител “user (superuser)”, това се ползва и за auditing info.
  • Частта от паролата преди двуеточието (име на superuser) не е case-sensitive, за разлика от втората част (парола на superuser), която е case-sensitive.
  • Излизане от имперсонификацията става от меню Средства | Имперсониране на потребител като се остави празен потребител.

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.