Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

Last modified 8 years ago

#611 closed подобрение (fixed)

Добавяне на колона "Производител" в редовете на продажби

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Във форма за редакция на Продукти и материали и в редовете на Документ за продажба е добавена колона Производител. Ако избраният продукт има настроен производител, колоната ще се инициализира при избор на продукта.
Наименование на производителя, както и ДВСК № са добавени в скин за печат SG16.

Базиран на:

Change History (3)

comment:1 Changed 8 years ago by deni

  • Description modified (diff)
  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 8 years ago by wqw

  • Description modified (diff)

Наименование на производителя и ДВСК № са визуализират под наименование на продукт във всички скинове на документи за продажба.

comment:3 Changed 8 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.