Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 8 years ago

#635 closed подобрение (fixed)

Информация брой редове в дърво на списъци

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Добавена е информация(суфикс в скоби след наименованието на списъка) за брой редове в списъци за следните Номенклатури:

  • Форма за редакция на контрагенти
  • Форма за редакция на продукти
  • Референтни номенклатури
  • Права по групи
  • Списък Ценови листи
  • Потребители и групи
  • Автоматичен осчетоводител

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 8 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.