Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#636 closed подобрение (fixed)

Имперсониране на потребител от администратор

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Администраторите в Dreem вече могат да имперсонират други потребители директно от logon екрана. За парола на имперсонирания потребител се въвеждат име и парола на администратор в Dreem, разделени с двуеточие. Единствено втората част на паролата(след двуеточието) се влияе от използването на малки и главни букви.
Системата се зарежда с настройките и правата от профила на имперсонирания потребител.
Излизането от имперсонификацията става от меню Средства - Имперсониране на потребител като се остави празен потребител.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.