Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

Last modified 8 years ago

#649 closed подобрение (fixed)

Фиксиране размера на поле Док. No в счетоводни документи

Reported by: deni Owned by: pgbr
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Счетоводство Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Размерът на поле Док. No за данъчните документи за продажба в Счетоводни документи е ограничено до 10 символа. Единственото изключение е Митническа декларация.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 8 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.