Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

#65 accepted дефект

BUG: Некоректно валутно количество в Дневник на сметка (от STEPHAN)

Reported by: pgbr Owned by: pgbr
Priority: critical Milestone: 2.0 Beta1
Component: Счетоводство Version: 2.0
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

В Дневник на сметка,визуализация по "Хронология на док. дата" не показва коректно валутното количество (в колона Количество на водещата сметка)Н-р: в счет. записване на БИ във валута има няколко плащания от един контрагент, всяко плащане отразено на отделен ред в счетоводната статия. В Дневник на сметка в колона Количество се вижда валутното количество на само един от редовете в счетоводното записване.

Repro:

 • Dreem 10_2006_Resbiomed
 • Дневник на сметка 4112
 • по Хронология на док.дата
 • сравняване с БИ във валута №44 / 24.10.2006

Change History (5)

comment:1 Changed 14 years ago by pgbr

 • Owner changed from wqw to pgbr
 • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 14 years ago by pgbr

 • Milestone changed from RC1 to RC3

comment:3 Changed 13 years ago by wqw

 • Milestone changed from 1.5 RC3 to 1.5 RTM
 • WhatsNew unset

comment:4 Changed 13 years ago by wqw

 • Milestone changed from 1.5 RTM to 2.0 Beta1
 • Version changed from 1.5 to 2.0

comment:5 Changed 10 years ago by deni

 • Priority changed from minor to critical
 • Summary changed from Некоректно валутно количество в Дневник на сметка (от STEPHAN) to BUG: Некоректно валутно количество в Дневник на сметка (от STEPHAN)
Note: See TracTickets for help on using tickets.