Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#678 closed задача (fixed)

Групово плащане в каса

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: IVB Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Във формата за редакция на касови ордери, след избор на контрагент, в меню Средства се активира опция Групово плащане. При избор показва:

  • форма за въвеждане на сума
  • и избор на основание за надплащане

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 8 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.