Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#709 closed подобрение (fixed)

Export PDA

Reported by: pgbr Owned by: alk
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: IVB Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

В настройката на дилъра, на първия таб, да се добави комбо с тип на категория. В настройката кои категории да се експортират на дилъра - да се експонират елементите на избраният тип от първия таб.

Експорта на категории и продукти към PDA да се съобразява с настройките за тип категория.

Change History (5)

comment:1 Changed 10 years ago by pgbr

  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 10 years ago by wqw

По добре да могат (на втория таб) да се избират всички категории, не само групите както е в момента.

Какво се случва ако избера категории (на втория таб) и отида на първия и сменя типа?

comment:3 Changed 10 years ago by alk

  • Status changed from assigned to accepted

comment:4 Changed 10 years ago by alk

  • Status changed from accepted to testing

При опит да се промени типа категория, излиза съобщение, че ще бъдат изтрити редовете от панел Категории.

comment:5 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.