Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#726 closed подобрение (fixed)

Нови реквизити във форма за Печат на ценови листи

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Добавени са нови реквизити във форма за Печат на ценови листи, както следва:

  • Основни - добавена опция Само с разлики, с която се показват цените, само когато имат разлика в избраните ценови листи.
  • Ценови листи - добавени полета за промяна на Заглавие на колони за избраните ценови листи.
  • Допълнителни - поле за въвеждане на Номер на клиентска оферта от потребителя.

Базиран на:

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.