Opened 8 years ago

Closed 4 years ago

#736 closed подобрение (fixed)

Бърз филтър - неактивни позиции

Reported by: igbr Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Common Version: 1.5
Keywords: Фисто Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Във всички бързи филтри, неактивните позиции да се показват: Категория, Склад, Ценова листа, Схема ТО, Мярка, Валута и т.н.

Бързите филтри са оперативни и идеята е, деактивирани референтни номенклатури да не се показват.„

Ако на някой му трябва нещо старо да погледне, ще пусне филтър формата и от там ще избере това което му трябва.

Change History (6)

comment:1 Changed 8 years ago by wqw

Във всички бързи филтри, неактивните позиции да се показват: Категория, Склад, Ценова листа, Схема ТО, Мярка, Валута и т.н.

Последно да се показват или да не се показват?

comment:2 Changed 7 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:3 Changed 6 years ago by deni

  • Status changed from testing to needs_work

Неактивните позиции да не се показват в бърз филтър.

comment:4 Changed 6 years ago by wqw

В продукти не се показват, освен за категориите на знам какво е положението. Щото там може да се деактивира цял тип категория. И в настройки има check дали само Група да показва или всички типове категории.

comment:5 Changed 5 years ago by wqw

  • Status changed from needs_work to testing

comment:6 Changed 4 years ago by wqw

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed

Служебно приключен

Note: See TracTickets for help on using tickets.