Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#738 closed подобрение (fixed)

Ценови листи в Документи за ревизия

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Във формата за генерация на Протокол за ревизия е добавена възможност за избор на ценова листа, както и опция цените да са с или без ДДС.
При добавяне на продукти в редовете на документа, колона Цена се обзавежда по текущо избраната във форма за избор Продукти и материали ценова листа.
Липсите и Излишъците се остойностяват в лентата с тотали спрямо приложената ценова листа.
В списъка с Документи за ревизия са добавени следните колони:

  • Стойност липси - по избраната в документа ценова листа;
  • Стойност свързани липси - по средни цени, взети от свързаните складови документи;
  • Стойност излишъци - по избраната в документа ценова листа;
  • Стойност свързани излишъци - по средни цени, взети от свързаните складови документи;

Базиран на:

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.