Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#789 closed задача (fixed)

Ценообразуване на подчинени ценови листи

Reported by: wqw Owned by: pgbr
Priority: major Milestone: 1.5 RTM
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: Фактор Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

 1. Промяна на дефиницията на ценова листа
  • В панел ценообразуване се добавя нов тип ценообразуване – „Основна ценова листа“;
  • В същия панел се добавя селектор за избор на ценова листа;
  • Селектора за склад трябва да остане разрешен за всички ценови листи;
  • Добавяне на нов критерии: „Прецизност при закръгляване на новата цена“.
 2. Форма за ценови листи панел „Основни“
  • Добавяне на колона „Цена по основна ценова листа“. Видима е за всички типове ценообразуване;
  • Преработка на логиката на формата относно „средно-претеглена цена“. Тази колона трябва да може да се визуализира и калкулира за всички типове ценообразуване. Същото се отнася и за колоната „Последна доставна цена“. Калкулацията на новите цени зависи само от типа ценообразуване;
 3. Алгоритъм за калкулация на новите цени
  • Създаване на нов алгоритъм за калкулация на нови цени в подчинени ценови листи който е в клиентската част на системата. Той ще се използва само при актуализиране на подчинената ценова листа през формата за продукти и материали;
  • Корекция на съществуващият алгоритъм за калкулация на нови цени. Добавяне на новият тип ценообразуване;
  • И двата алгоритъма трябва да се съобразяват с новите критерии за закръгляване;
 4. Интерфейс за автоматична калкулация
  • От основна ценова листа
  • От подчинена ценова листа
  • От формата за въвеждане на продукти и материали (използва се client-site алгоритъма)

Change History (8)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

 • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 9 years ago by deni

 • Status changed from testing to needs_work

При създаване на нова ценова листа:

Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.

Call stack:
[\\DENI] DreemNom15.frmPriceListsDetails.m_oForm_Fetch(1185)
[\\DENI] DreemCommon15.mdCommonGlobals.InitRecordsetClone(vFilter="PriceFormType=3 AND ParentPlType_ID=")(3707)
ADODB.Recordset
0xBB9

comment:3 Changed 9 years ago by wqw

 • Status changed from needs_work to testing

comment:4 Changed 9 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed

comment:5 Changed 9 years ago by pgbr

 • Resolution fixed deleted
 • Status changed from closed to reopened

comment:6 Changed 9 years ago by pgbr

 • Owner changed from wqw to pgbr
 • Status changed from reopened to accepted

comment:7 Changed 9 years ago by pgbr

 • Status changed from accepted to testing

comment:8 Changed 9 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.