Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#804 closed дефект (fixed)

Справка Годишни обороти

Reported by: deni Owned by: pgbr
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Common Version: 1.5
Keywords: Ай Ви Би Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

При филтър на справка Годишни обороти: Синтетична по категория, по вътрешнофирмени; Покупки; с ДДС; най-малка сума; Визуализация Марка, системата извежда единствено покупките, които нямат връзки с данъчен документ(Dreem15_IVB).

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

  • Owner changed from wqw to pgbr
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 9 years ago by pgbr

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from assigned to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.