Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#819 closed подобрение (fixed)

Нова справка - сравняване цените на продадените с текущи ценови листи

Reported by: pgbr Owned by: pgbr
Priority: trivial Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Фактор Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Справка - сравняване цените на продадените стоки в продажбите на даден клиент с цените на същите стоки по неговата ценова листа. Сравняването е между текущата ценова листа на клиента и съответната продажба.

Change History (6)

comment:1 Changed 9 years ago by pgbr

  • Status changed from new to accepted

comment:2 Changed 9 years ago by pgbr

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from accepted to closed

comment:3 Changed 9 years ago by pgbr

  • Resolution fixed deleted
  • Status changed from closed to reopened

comment:4 Changed 9 years ago by pgbr

  • Status changed from reopened to accepted

comment:5 Changed 9 years ago by pgbr

  • Status changed from accepted to testing

comment:6 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.