Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#826 closed подобрение (fixed)

Нова справка "Сравняване на цени по продажби с текущи ценови листи"

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Common Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

В Мениджмънт е добавена нова справка Сравняване на цени по продажби с текущи ценови листи. В справката се сравняват цените на стоките от съответните продажби на даден клиент с цените на същите стоки по текуща ценова листа на Контрагента.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.