Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#834 closed подобрение (fixed)

Работни карти

Reported by: pgbr Owned by: Plamen
Priority: trivial Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: UCS Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

  • 1. В ререфентни номенклатури "Дейности" да се измести в отделна група "Организация" както е ТРЗ. Групата да бъде разположена под ТРЗ.
  • 2. В референтни номенклатури, да се добави "Видове договори" в групата "Организация". "Видове договори", като колони аналогична на "Дейности"
  • 3. В Менюто, групата "Организация" да се премести под "ТРЗ".
  • 4. Във формата за въвеждане и редакция на работни карти и в грида отвън да се добави "Вид договор" - Колоната е комбобокс и не е задължитена.

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by plamen

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 9 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
  • WhatsNew unset
Note: See TracTickets for help on using tickets.