Opened 10 years ago

Last modified 7 years ago

#919 new подобрение

POS: Доработки

Reported by: pgbr Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: POS Version: 1.5
Keywords: UCS Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

 • Интерфейс за приемане на стока и отчитане на липси и излишъци
 • Интерфейс за ревизия и отчитане на липси и излишъци
 • Проверка за наличност на продукт във всички складове
 • Touchscreen UI + виртуална клавиатура
 • Прехвърляне на начално салдо за следващия ден при z-отчет
 • Въвеждани/извеждане на суми с прехвърляне между каси в Dreem

Change History (6)

comment:1 Changed 10 years ago by wqw

 • Summary changed from Доработки POS to POS: Доработки

comment:2 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:3 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:4 Changed 9 years ago by wqw

 • Priority changed from trivial to minor

comment:5 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:6 Changed 7 years ago by wqw

 • Keywords UCS added; Unicontsoft removed
Note: See TracTickets for help on using tickets.