Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

Last modified 7 years ago

#924 closed подобрение (fixed)

Нови полета в CSV експорт на продажби

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Добавени са следните нови полета при експорт на документи в .csv файл:

 • WayOfPayment - начин на плащане: 1 -> в брой, 2 -> по банков път
 • IsRetail - ритейл цени: 0 -> business-to-business документ, 1 -> продажба по цени с ДДС
 • TotalSum - обща стойност на док. без ДДС
 • TaxDate - дата на данъчно събитие
 • DocPlace - местоиздаване
 • DocTypeName - име на тип документ
 • OwnCgName - издател
 • OwnCgVatNo - ДДС No. на издател
 • OwnCgBulstat - Идент. No. на издател
 • OwnCgAddress - адрес на издател
 • OwnMolName - МОЛ на издател
 • OwnPrsSignCode - идентификационен шифър на изпълнителя
 • OwnPrsName - име на изпълнителя
 • OwnIBAN - банкова сметка на издателя
 • OwnBIC - BIC на банка на издател
 • OwnBankName - име на банка на издател
 • CgMolName - МОЛ на титуляр на документа
 • CgPrsReceive - име на получател
 • LedgerPurpose - Предмет на сделката
 • VatReason - основание за начисляване на ДДС
 • CgSaldo -- салдо на титуляра към дата на док.
 • RowNo - номер на ред
 • Price - единична цена без ДДС (с вкл. ТО)
 • VatRate - ставка на ДДС
 • VatPrice - корична цена с ДДС (без ТО)
 • Discount - търговска отстъпка (ТО) на реда
 • LnkDocNo - номер на свързана фактура
 • LnkDocDate - дата на свързана фактура
 • LnkAddText - допълнителен текст на реда на свързана фактура

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 7 years ago by deni

 • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.