Opened 8 years ago

Last modified 7 years ago

#951 new подобрение

Dreem WebDocs

Reported by: pgbr Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: UCS Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

  • Изпращане на всички линкове с един мейл
  • При публикуване на документите да се вдига флаг в Dreem.
  • При отваряне на док от страна на потребителя да се ъпдейтва флага в Dreem, че документа е получен.
  • Във филъра на док за продажба да се добави възможност за филтриране на публикувани , непубликувани и получени документи.
  • В Dreem, в статус бара да излиза икона със балуун, която да подсказва на потребителя че има неотворени документи в Web Dreem. При цъкване в/у иконата да го навигира направо на логин страницата на сайта. Проверката да се прави периодично на 10-15 мин.

Change History (3)

comment:1 Changed 8 years ago by wqw

  • Priority changed from trivial to minor

comment:2 Changed 8 years ago by wqw

  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 7 years ago by wqw

  • Summary changed from Web Dreem to Dreem WebDocs
Note: See TracTickets for help on using tickets.