Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#952 closed подобрение (fixed)

Преглед/ печат на протокол за брак

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

  • Добавяне на SG06-Складов док. с цени, копие на SG04 като колона Цена с ДДС е заменена с Цена (без ДДС) от редовете на док. Във футера Total / Всичко също е без ДДС.
  • Допълнително при SG04 ако в документа не е избрана ценова листа да обзавежда колона Цена с ДДС от редовете на док.

В шаблон за печат SG04, когато тип на документа е Протокол за брак, системата да дава стойностен тотал по средно претеглени цени.

Change History (3)

comment:1 Changed 7 years ago by wqw

  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 7 years ago by wqw

  • Description modified (diff)
  • Status changed from new to testing

comment:3 Changed 7 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.