Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#961 closed подобрение (fixed)

Заключване на редове на документи

Reported by: pgbr Owned by: plamen
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Фактор Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

Новата функционалност да се имплементира в Заявки, продажби и покупки.

 • Нова колона в редовете IsRowLocked, BIT, Default(0)
 • Да се експонира в редовете на документите
 • При заключване, се зключва целия ред за изтриване и редакция
 • Флага за сключванепо подразбиране е скрит, а когато се покаже да е като първа колона след иконата на реда.
 • Всички зключени редове на подлежат на ъпдейт при автоматики прилагани от различни инструменти във формата.

Change History (7)

comment:1 Changed 6 years ago by plamen

 • Status changed from new to accepted

comment:2 Changed 6 years ago by wqw

Редовете нямат колона икона. Предлагам де е скрита преди колона Група.

comment:3 Changed 6 years ago by plamen

 • Status changed from accepted to testing

comment:4 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:5 Changed 6 years ago by wqw

 • Summary changed from Заключване на ред to Заключване на редове на документи

comment:6 Changed 6 years ago by wqw

 • Priority changed from trivial to minor

comment:7 Changed 6 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.