Opened 5 years ago

Closed 5 years ago

#975 closed подобрение (fixed)

POS: Наличност на продукти по други складове

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: POS Version: 1.5
Keywords: IVB Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

  • В списък с продукти да може да се изберат няколко продукта и да се покаже наличност по всички складове в системата
  • Колони на списък с наличности
    • Склад
    • Тел.
    • Продукт (групиран по тази колона)
    • Партида
    • Налично по партида
    • Мярка
    • Общо налично
    • Общо запазено

Change History (3)

comment:1 Changed 5 years ago by wqw

  • Keywords IVB added

comment:2 Changed 5 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:3 Changed 5 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.