Custom Query (26 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: closed (23 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Resolution
#629 Синтетична визуализация в справка Хронология на брак и липси в складове alk задача minor 1.5 fixed
#715 BUG: Справка Продажби/Плащания alk дефект trivial 1.5 fixed
#721 Нова колона Поделение в справка Реализация alk подобрение minor 1.5 fixed
#778 BUG: Визуализират се GUID-ове в справката Стоки без продажби wqw дефект minor 1.5 fixed
#786 Тотали за Количество в справка Продажби по продукти wqw подобрение minor 1.5 fixed
#790 Проследяване на заявки wqw подобрение minor 1.5 fixed
#816 Справка Реализация plamen подобрение minor 1.5 fixed
#839 BUG: Себестойност на разходен център wqw дефект critical 1.5 fixed
#840 Справка "Движение на стоките в складове" plamen подобрение minor 1.5 fixed
#854 BUG: Печат на списък с данни във Вземания и задължения по падежи wqw дефект major 1.5 worksforme
#864 Текстов печат на Касова книга plamen подобрение minor 1.5 fixed
#891 Нов реквизит в справка Оборотна ведомост на склад pgbr подобрение minor 1.5 wontfix
#901 Справка Дневни маршрути - подобрение plamen подобрение minor 1.5 invalid
#902 Неизпълнени продажби в Дневни маршрути pgbr подобрение minor 1.5 tested
#950 Доработка в справка Разчети по депозитни разписки pgbr подобрение minor 1.5 fixed
#977 Нова справка СД/Продажби plamen задача minor 1.5 duplicate
#993 Добавяне на колона Цена с ДДС в Картон на контрагент plamen задача major 1.5 fixed
#1047 BUG: Оборотна ведомост на склад wqw дефект critical 1.5 fixed
#1066 Нови колони в справка Покупки и продажби по продукти plamen подобрение minor 1.5 fixed
#1108 Справка Хронология на брак и липси в складове wqw подобрение minor 1.5 fixed
#1129 BUG: Липсваща колона в справка ОВ на склад в Списък с данни plamen дефект critical 1.5 fixed
#1173 Грешно име на филтър за справка Дневни маршрути wqw дефект trivial 1.5 fixed
#1233 Нови колони в справка Марж и рентабилност на приходите от продажби wqw подобрение minor 1.5 fixed

Status: new (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Resolution
#945 Филтър форма на Оборотна ведомост на склад wqw подобрение minor 1.5

Status: testing (2 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Resolution
#1219 Годишни обороти - списък с данни wqw дефект minor 1.5
#1251 BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби wqw дефект minor 1.5
Note: See TracQuery for help on using queries.