Custom Query (80 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: closed (76 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Resolution
#1057 BUG: Невъзможен запис на нова ценова листа wqw дефект blocker 1.5 fixed
#531 При отваряне на Продукт/материал системата гърми wqw дефект critical 1.5 fixed
#925 BUG: Грешка при изтриване на център на себестойност plamen дефект critical 1.5 fixed
#1008 BUG: Дублиране на код на продукт в признаци wqw дефект critical 1.5 fixed
#1151 BUG: Корекция на контрагент wqw дефект critical 1.5 fixed
#1159 BUG: Дефиниране на дименсия за множество продукти wqw дефект critical 1.5 fixed
#157 Секюрити в/у Запазени количества wqw задача major 1.5 fixed
#272 Нови колони в селектор на продукти и материали wqw подобрение major 1.5 tested
#529 Печат на ценови листи alk подобрение major 1.5 fixed
#533 Справка Достигнати Мин / Макс количества по складвове да има колона Продадени wqw подобрение major 1.5 fixed
#548 Въвеждане на Мин/Макс количества през форма Контрагент wqw подобрение major 1.5 fixed
#789 Ценообразуване на подчинени ценови листи pgbr задача major 1.5 fixed
#809 BUG: Маршрути wqw дефект major 1.5 fixed
#830 BUG: Печат на ценови листи wqw дефект major 1.5 fixed
#836 BUG: Референтни номенклатури wqw дефект major 1.5 invalid
#868 BUG: Валидация на ДДС номер/ импорт Контрагент wqw дефект major 1.5 fixed
#1208 Процедура за почистване на стари дефиниции на дименсии - контрагенти wqw задача major 1.5 fixed
#248 Синхронизация на продукти да използва SyncDate wqw подобрение minor 1.5 fixed
#249 Валидиране на баркодове wqw подобрение minor 1.5 tested
#336 Добавяне на мярка в списък Кодове на доставчици alk подобрение minor 1.5 fixed
#341 Справка печат на ценови лиси - сравняване - не се звима предвид ТО pgbr дефект minor 1.5 fixed
#349 Проверка на ДДС номер на контрагент на сайта на ЕК wqw подобрение minor 1.5 fixed
#392 Форма Търговска отстъпка - панел Категории - сортировка wqw подобрение minor 1.5 fixed
#394 В ТО бутоните Предишен/ Следващ не refresh-ват списъка с продукти wqw дефект minor 1.5 fixed
#397 Наличност по партиди wqw подобрение minor 1.5 fixed
#449 Добавяне на VatPriceScale в продукти wqw подобрение minor 1.5 fixed
#454 Номенклатура Контрагенти - Въвеждане на ДДС No wqw дефект minor 1.5 fixed
#492 Добавяне на тип баркодове "Тегловен" wqw подобрение minor 1.5 fixed
#510 Обединяване ценови листи wqw подобрение minor 1.5 fixed
#516 Информация брой редове в дърво на списъци alk подобрение minor 1.5 fixed
#519 Преглед на баркод на продукт wqw подобрение minor 1.5 fixed
#520 Лента с инструменти на Rich TextBox wqw подобрение minor 1.5 fixed
#521 Добавяне и подобряване на панели за преглед wqw подобрение minor 1.5 fixed
#524 Уникалност на валутни курсове alk подобрение minor 1.5 fixed
#525 Маркиране задължителни реквизити alk подобрение minor 1.5 fixed
#530 Редакция на категории на продукти от списъка wqw дефект minor 1.5 fixed
#536 При Печат на ценови листи - Ценообразуване - грешна Последна доставна цена alk дефект minor 1.5 fixed
#546 Процент ДДС в ценови листи alk подобрение minor 1.5 fixed
#566 Дименсии и категории на контрагенти и продукти wqw задача minor 1.5 fixed
#584 Форма за избор на продукт wqw дефект minor 1.5 fixed
#606 Преглед на прикачен файл на продукт wqw подобрение minor 1.5 fixed
#617 Корекция на Валутен крус alk дефект minor 1.5 fixed
#665 Проверка за уникален код в Търговски отстъпки и Схеми бонус точки alk дефект minor 1.5 fixed
#667 Нова номенклатура "Маршрути" alk задача minor 1.5 fixed
#668 Права на групи по продукти wqw подобрение minor 1.5 fixed
#683 BUG: Промяна типа на контргагент от тип Склад wqw дефект minor 1.5 fixed
#717 Нови реквизити във Форма за печат на ценови листи alk подобрение minor 1.5 fixed
#718 Нова колона Категории в списък Ценови листи на форма за редакция на контрагент alk подобрение minor 1.5 fixed
#754 Нов реквизит във форма за редакция на контрагенти wqw подобрение minor 1.5 fixed
#762 Нов списък Кодове на контрагенти (на този доставчик) в детайл форма на контрагенти wqw подобрение minor 1.5 fixed
#771 BUG: Печат на Ценови листи wqw дефект minor 1.5 fixed
#776 Нова номенклатура Програми за лоялност wqw подобрение minor 1.5 fixed
#800 Филтър на продукти по доставчици wqw подобрение minor 1.5 wontfix
#805 Неактивни продукти pgbr задача minor 1.5 wontfix
#811 Печат на ценови листи wqw дефект minor 1.5 fixed
#850 Печат на ценови листи plamen подобрение minor 1.5 fixed
#916 Номенклатура Маршрути wqw подобрение minor 1.5 fixed
#939 Маршрути pgbr подобрение minor 1.5 fixed
#942 Нов тип Печат ценови листи plamen задача minor 1.5 fixed
#953 Код на поделение в Потребител на продукта wqw подобрение minor 1.5 fixed
#982 Справка върху запазени количества plamen задача minor 1.5 fixed
#983 Добавяне на колона Характеристика в Номенклатури - Издание wqw задача minor 1.5 invalid
#1018 Използване на Нормативна цена pgbr подобрение minor 1.5 fixed
#1061 Настройка на продукт като тип Услуга wqw подобрение minor 1.5 fixed
#1096 Промяна в наименованието на Тип на дименсиите wqw подобрение minor 1.5 fixed
#1114 В ценовa листa не се обзавежда колона дименсия за групи wqw дефект minor 1.5 fixed
#1115 Нов списък Свързани продукти във форма за редакция на продукт wqw подобрение minor 1.5 fixed
#1116 Прехвърляне на запазени количества от док. към контрагент wqw подобрение minor 1.5 fixed
#1140 Доработки за закръгляване при ценообразуване wqw подобрение minor 1.5 fixed
#1152 Брой заготовки в печат на етикети wqw подобрение minor 1.5 fixed
#1167 Нови настройки за поделение на контрагент wqw подобрение minor 1.5 fixed
#1188 Автоматично ценообразуване по ценови листи wqw подобрение minor 1.5 fixed
#1192 Прикрепени файлове на контрагенти plamen подобрение minor 1.5 fixed
#1223 Некоректна наличност във Филтър - Продукти и материали wqw подобрение minor 1.5 wontfix
#835 Финансова структура на организацията Plamen подобрение trivial 1.5 fixed
#838 Центрове на себестойност plamen подобрение trivial 1.5 fixed

Status: new (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Resolution
#1166 Нов начин на ценообразуване wqw подобрение minor 1.5

Status: testing (3 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Resolution
#1201 Бърз филтър на потребителски дименсии wqw подобрение minor 1.5
#1202 Колони от потребителски дименсии wqw подобрение minor 1.5
#1248 Добавяне на Допълнително име в списък с продукти wqw задача minor 1.5
Note: See TracQuery for help on using queries.