Custom Query (25 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: closed (24 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Resolution
#1102 BUG: Дублиране на продукт с повече от 1 баркод при отлагане на продажба wqw дефект critical 1.5 fixed
#1178 BUG: Нов контрагент през POS wqw дефект critical 1.5 fixed
#1179 BUG: Забележка за контрагент през POS wqw дефект critical 1.5 fixed
#269 POS: Без генерация на ПКО в счетоводството wqw дефект major 1.5 fixed
#270 POS: Регистриране на "Код на тразакция от карта" wqw подобрение major 1.5 fixed
#276 POS: Предупреждение за издаване на фактура wqw подобрение major 1.5 fixed
#608 POS: Реализиране на асинхронни операции wqw подобрение minor 1.5 fixed
#671 POS: Отчети на виртуален ФП wqw подобрение minor 1.5 fixed
#672 POS: Поддръжка Daisy Micro в режим ФП wqw задача minor 1.5 fixed
#693 POS: Бързо създаване на кредитен документ wqw подобрение minor 1.5 fixed
#714 POS: Печат фактури wqw подобрение minor 1.5 fixed
#783 POS: Поддръжка Tremol (Zeka) касови апарати и ФП wqw задача minor 1.5 fixed
#784 POS: нови реквизити при печат бележки с клиентска карта wqw подобрение minor 1.5 fixed
#927 BUG: POS - Редакция Текущ продукт wqw дефект minor 1.5 worksforme
#933 POS: Наличност на стоки по складове wqw подобрение minor 1.5 fixed
#974 POS: Служебно извеждане и въвеждане на суми wqw подобрение minor 1.5 fixed
#975 POS: Наличност на продукти по други складове wqw подобрение minor 1.5 fixed
#1067 POS: Настройка за основние за плащане при създаване на Z отчет wqw подобрение minor 1.5 fixed
#1119 POS: Усвояване на ваучери wqw подобрение minor 1.5 fixed
#1149 POS: Поддръжка на клиентски код за външни системи wqw задача minor 1.5 fixed
#1186 POS: Дата и фискални фактури wqw подобрение minor 1.5 fixed
#1214 Дилър при продажба през POS wqw подобрение minor 1.5 fixed
#1217 POS: Прилагане на ТО върху цени от промоции wqw дефект minor 1.5 invalid
#1257 POS: Форма - Избор Продукти wqw подобрение minor 1.5 fixed

Status: new (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Resolution
#919 POS: Доработки wqw подобрение minor 1.5
Note: See TracQuery for help on using queries.