Custom Query (3 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#945 Филтър форма на Оборотна ведомост на склад new wqw подобрение minor 1.5 RTM
#1219 Годишни обороти - списък с данни testing wqw дефект minor 1.5 RTM
#1251 BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби testing wqw дефект minor 1.5 RTM
Note: See TracQuery for help on using queries.