Custom Query (7 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#65 BUG: Некоректно валутно количество в Дневник на сметка (от STEPHAN) accepted pgbr дефект critical 2.0 Beta1
#60 Изписване на МЗ accepted pgbr задача major 2.0 Beta1
#44 Генериране на ф-ра от счетоводни наличности accepted pgbr задача minor 2.0 Beta1
#117 Rename Grp_ID -> Doc_ID във acc_DocsDetails new wqw подобрение minor ToBeDone
#1087 Валидация на настройки на автоматичен осчетоводител testing pgbr подобрение minor 1.5 RTM
#1236 Дневник за покупките testing pgbr подобрение minor 1.5 RTM
#1237 Дневник за продажбите testing pgbr подобрение minor 1.5 RTM
Note: See TracQuery for help on using queries.