Custom Query (8 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#39 BUG: Автоматичен размер на колоните на списък accepted wqw дефект critical ToBeDone
#17 Find/Replace в editable grid-ове accepted wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#91 Detachable списъци new wqw задача minor ToBeDone
#92 Persistence на документи new wqw задача minor ToBeDone
#115 Recent на използвани cg/itm и замяна на single-selector с multi-selector (MultiSelector = False) new wqw подобрение minor ToBeDone
#512 ToDo's new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#957 Справка Салда и обороти по дилъри new wqw подобрение minor 1.5 RTM
#246 Прилагане на съответствия на номенклатури accepted wqw задача trivial 2.0 Beta1
Note: See TracQuery for help on using queries.