Custom Query (2 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#354 В покупки и продажби да могат да се обработват документи чиито редове са с различна ставка ДДС new подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#597 Нов реквизит в служители "Трудов стаж по специалността" new подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
Note: See TracQuery for help on using queries.