Custom Query (14 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#65 BUG: Некоректно валутно количество в Дневник на сметка (от STEPHAN) accepted дефект critical 2.0 Beta1 Счетоводство
#60 Изписване на МЗ accepted задача major 2.0 Beta1 Счетоводство
#475 Кеширане начални салда за AvgPrice4 accepted подобрение major 2.0 Beta1 Търговска система
#44 Генериране на ф-ра от счетоводни наличности accepted задача minor 2.0 Beta1 Счетоводство
#59 Скин на ф-ра с акциз new задача minor 2.0 Beta1 Търговска система
#61 Нова справка за коректност на док. от търг. с-ма и техните счет. записвания + ДДС дневниците accepted подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#1025 Осчетоводяване на ФПрод от поделение Рада БГ testing подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1083 Замяна на продукт без сторно бележка new подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1087 Валидация на настройки на автоматичен осчетоводител testing подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#1093 Доработки в Печат на ценови листи new задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1180 Рестрикция за смяна на контрагент в свързани складови документи към продажба new подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1236 Дневник за покупките testing подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#1237 Дневник за продажбите testing подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#1245 Справка Покупки/Складови документи - визуализация на отрицателни остатъчни количества new подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
Note: See TracQuery for help on using queries.