Custom Query (15 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#65 BUG: Некоректно валутно количество в Дневник на сметка (от STEPHAN) accepted pgbr дефект critical 2.0 Beta1
#60 Изписване на МЗ accepted pgbr задача major 2.0 Beta1
#475 Кеширане начални салда за AvgPrice4 accepted pgbr подобрение major 2.0 Beta1
#44 Генериране на ф-ра от счетоводни наличности accepted pgbr задача minor 2.0 Beta1
#55 Импорт на продажби и ф-ри за продажба от друга база данни accepted wqw задача minor 2.0 Beta1
#58 Нови колони Акциз и Екотакса в редовете на продажбите accepted wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#59 Скин на ф-ра с акциз new pgbr задача minor 2.0 Beta1
#61 Нова справка за коректност на док. от търг. с-ма и техните счет. записвания + ДДС дневниците accepted pgbr подобрение minor 2.0 Beta1
#247 Количествени рабати, рабати за оборот new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#354 В покупки и продажби да могат да се обработват документи чиито редове са с различна ставка ДДС new alk подобрение minor 2.0 Beta1
#919 POS: Доработки new wqw подобрение minor 1.5 RTM
#951 Dreem WebDocs new wqw подобрение minor 1.5 RTM
#965 Интерфейс за разпределяне на раходи по доставка в счет с-ма при приключване на фа-ра за покупка в търговската с-ма new wqw подобрение minor 1.5 RTM
#246 Прилагане на съответствия на номенклатури accepted wqw задача trivial 2.0 Beta1
#845 Центрове на себестойност и финансова структура testing plamen подобрение trivial 1.5 RTM
Note: See TracQuery for help on using queries.