Custom Query (19 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#10 Audit log accepted wqw подобрение major 2.0 Beta1
#124 Свързани док. да визуализират свързани през редовете new wqw подобрение major 2.0 Beta1
#8 Печат права по функционалности и данни accepted wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#11 impl на изтриване в UI със затапени записани процедури accepted wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#14 Работа с периоди по филтри accepted wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#16 Възможност за e-mail-ване на забравена парола accepted wqw подобрение minor ToBeDone
#17 Find/Replace в editable grid-ове accepted wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#19 Компресия на NoteRtf accepted wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#91 Detachable списъци new wqw задача minor ToBeDone
#92 Persistence на документи new wqw задача minor ToBeDone
#115 Recent на използвани cg/itm и замяна на single-selector с multi-selector (MultiSelector = False) new wqw подобрение minor ToBeDone
#117 Rename Grp_ID -> Doc_ID във acc_DocsDetails new wqw подобрение minor ToBeDone
#401 Контролен център на продукт new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#493 Добавяне на цифров подпис на PDF файлове new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#512 ToDo's new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#513 POS: ToDo's new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#1087 Валидация на настройки на автоматичен осчетоводител testing pgbr подобрение minor 1.5 RTM
#1201 Бърз филтър на потребителски дименсии testing wqw подобрение minor 1.5 RTM
#1202 Колони от потребителски дименсии testing wqw подобрение minor 1.5 RTM
Note: See TracQuery for help on using queries.