Custom Query (12 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Priority Milestone Component
#60 Изписване на МЗ accepted pgbr major 2.0 Beta1 Счетоводство
#44 Генериране на ф-ра от счетоводни наличности accepted pgbr minor 2.0 Beta1 Счетоводство
#55 Импорт на продажби и ф-ри за продажба от друга база данни accepted wqw minor 2.0 Beta1 Търговска система
#59 Скин на ф-ра с акциз new pgbr minor 2.0 Beta1 Търговска система
#91 Detachable списъци new wqw minor ToBeDone Common
#92 Persistence на документи new wqw minor ToBeDone Common
#1093 Доработки в Печат на ценови листи new pgbr minor 1.5 RTM Търговска система
#1228 Дилър в Разчети по депозитни разписки testing wqw minor 1.5 RTM Търговска система
#1248 Добавяне на Допълнително име в списък с продукти testing wqw minor 1.5 RTM Номенклатури
#1259 Сериен номер в документи за ревизия new wqw minor 1.5 RTM Търговска система
#1260 Нови колони в Наличност на складове new wqw minor 1.5 RTM Търговска система
#246 Прилагане на съответствия на номенклатури accepted wqw trivial 2.0 Beta1 Common
Note: See TracQuery for help on using queries.