Custom Query (44 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Priority Milestone Component
#10 Audit log accepted wqw major 2.0 Beta1 Контейнер
#124 Свързани док. да визуализират свързани през редовете new wqw major 2.0 Beta1 Търговска система
#475 Кеширане начални салда за AvgPrice4 accepted pgbr major 2.0 Beta1 Търговска система
#8 Печат права по функционалности и данни accepted wqw minor 2.0 Beta1 Контейнер
#11 impl на изтриване в UI със затапени записани процедури accepted wqw minor 2.0 Beta1 Търговска система
#14 Работа с периоди по филтри accepted wqw minor 2.0 Beta1 Търговска система
#16 Възможност за e-mail-ване на забравена парола accepted wqw minor ToBeDone Контейнер
#17 Find/Replace в editable grid-ове accepted wqw minor 2.0 Beta1 Common
#19 Компресия на NoteRtf accepted wqw minor 2.0 Beta1 Номенклатури
#58 Нови колони Акциз и Екотакса в редовете на продажбите accepted wqw minor 2.0 Beta1 Търговска система
#61 Нова справка за коректност на док. от търг. с-ма и техните счет. записвания + ДДС дневниците accepted pgbr minor 2.0 Beta1 Търговска система
#115 Recent на използвани cg/itm и замяна на single-selector с multi-selector (MultiSelector = False) new wqw minor ToBeDone Common
#117 Rename Grp_ID -> Doc_ID във acc_DocsDetails new wqw minor ToBeDone Счетоводство
#247 Количествени рабати, рабати за оборот new wqw minor 2.0 Beta1 Търговска система
#354 В покупки и продажби да могат да се обработват документи чиито редове са с различна ставка ДДС new alk minor 2.0 Beta1 Търговска система
#401 Контролен център на продукт new wqw minor 2.0 Beta1 Номенклатури
#493 Добавяне на цифров подпис на PDF файлове new wqw minor 2.0 Beta1 Търговска система
#512 ToDo's new wqw minor 2.0 Beta1 Common
#513 POS: ToDo's new wqw minor 2.0 Beta1 POS
#597 Нов реквизит в служители "Трудов стаж по специалността" new alk minor 2.0 Beta1 Търговска система
#798 Протокол за ревизия по серийни номера new wqw minor 2.0 Beta1 Търговска система
#799 Наличност на склад по серийни номера new wqw minor 2.0 Beta1 Търговска система
#919 POS: Доработки new wqw minor 1.5 RTM POS
#945 Филтър форма на Оборотна ведомост на склад new wqw minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#951 Dreem WebDocs new wqw minor 1.5 RTM Търговска система
#957 Справка Салда и обороти по дилъри new wqw minor 1.5 RTM Common
#965 Интерфейс за разпределяне на раходи по доставка в счет с-ма при приключване на фа-ра за покупка в търговската с-ма new wqw minor 1.5 RTM Търговска система
#1025 Осчетоводяване на ФПрод от поделение Рада БГ testing pgbr minor 1.5 RTM Търговска система
#1083 Замяна на продукт без сторно бележка new pgbr minor 1.5 RTM Търговска система
#1087 Валидация на настройки на автоматичен осчетоводител testing pgbr minor 1.5 RTM Счетоводство
#1094 Печат на документи за заявки през сайт new wqw minor 1.5 RTM Търговска система
#1166 Нов начин на ценообразуване new wqw minor 1.5 RTM Номенклатури
#1180 Рестрикция за смяна на контрагент в свързани складови документи към продажба new pgbr minor 1.5 RTM Търговска система
#1201 Бърз филтър на потребителски дименсии testing wqw minor 1.5 RTM Номенклатури
#1202 Колони от потребителски дименсии testing wqw minor 1.5 RTM Номенклатури
#1226 Печат на допълнителен текст в ГККл testing wqw minor 1.5 RTM Търговска система
#1235 Добавяне на "Поделение" на потребителя на продукта в справка "Вземания и задължения по падежи" testing wqw minor 1.5 RTM Търговска система
#1236 Дневник за покупките testing pgbr minor 1.5 RTM Счетоводство
#1237 Дневник за продажбите testing pgbr minor 1.5 RTM Счетоводство
#1238 Добавяне на колона "Серийни номера" в справка Наличност на складове new wqw minor 1.5 RTM Търговска система
#1242 Автоматично допълване на номер на документ при Фактура за покупка new wqw minor 1.5 RTM Търговска система
#1245 Справка Покупки/Складови документи - визуализация на отрицателни остатъчни количества new pgbr minor 1.5 RTM Търговска система
#1255 Приключване на данъчни документи с различни дати new wqw minor 1.5 RTM Търговска система
#845 Центрове на себестойност и финансова структура testing plamen trivial 1.5 RTM Търговска система
Note: See TracQuery for help on using queries.