Custom Query (26 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#65 BUG: Некоректно валутно количество в Дневник на сметка (от STEPHAN) accepted pgbr дефект critical 2.0 Beta1
#222 BUG: Избор на мерни единици в Складовите документи new wqw дефект critical 2.0 Beta1
#10 Audit log accepted wqw подобрение major 2.0 Beta1
#60 Изписване на МЗ accepted pgbr задача major 2.0 Beta1
#124 Свързани док. да визуализират свързани през редовете new wqw подобрение major 2.0 Beta1
#475 Кеширане начални салда за AvgPrice4 accepted pgbr подобрение major 2.0 Beta1
#8 Печат права по функционалности и данни accepted wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#11 impl на изтриване в UI със затапени записани процедури accepted wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#14 Работа с периоди по филтри accepted wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#17 Find/Replace в editable grid-ове accepted wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#19 Компресия на NoteRtf accepted wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#44 Генериране на ф-ра от счетоводни наличности accepted pgbr задача minor 2.0 Beta1
#55 Импорт на продажби и ф-ри за продажба от друга база данни accepted wqw задача minor 2.0 Beta1
#58 Нови колони Акциз и Екотакса в редовете на продажбите accepted wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#59 Скин на ф-ра с акциз new pgbr задача minor 2.0 Beta1
#61 Нова справка за коректност на док. от търг. с-ма и техните счет. записвания + ДДС дневниците accepted pgbr подобрение minor 2.0 Beta1
#247 Количествени рабати, рабати за оборот new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#354 В покупки и продажби да могат да се обработват документи чиито редове са с различна ставка ДДС new alk подобрение minor 2.0 Beta1
#401 Контролен център на продукт new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#493 Добавяне на цифров подпис на PDF файлове new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#512 ToDo's new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#513 POS: ToDo's new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#597 Нов реквизит в служители "Трудов стаж по специалността" new alk подобрение minor 2.0 Beta1
#798 Протокол за ревизия по серийни номера new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#799 Наличност на склад по серийни номера new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#246 Прилагане на съответствия на номенклатури accepted wqw задача trivial 2.0 Beta1
Note: See TracQuery for help on using queries.