Custom Query (16 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#39 BUG: Автоматичен размер на колоните на списък wqw дефект critical ToBeDone Common
#65 BUG: Некоректно валутно количество в Дневник на сметка (от STEPHAN) pgbr дефект critical 2.0 Beta1 Счетоводство
#10 Audit log wqw подобрение major 2.0 Beta1 Контейнер
#60 Изписване на МЗ pgbr задача major 2.0 Beta1 Счетоводство
#475 Кеширане начални салда за AvgPrice4 pgbr подобрение major 2.0 Beta1 Търговска система
#8 Печат права по функционалности и данни wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Контейнер
#11 impl на изтриване в UI със затапени записани процедури wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#14 Работа с периоди по филтри wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#16 Възможност за e-mail-ване на забравена парола wqw подобрение minor ToBeDone Контейнер
#17 Find/Replace в editable grid-ове wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Common
#19 Компресия на NoteRtf wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Номенклатури
#44 Генериране на ф-ра от счетоводни наличности pgbr задача minor 2.0 Beta1 Счетоводство
#55 Импорт на продажби и ф-ри за продажба от друга база данни wqw задача minor 2.0 Beta1 Търговска система
#58 Нови колони Акциз и Екотакса в редовете на продажбите wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#61 Нова справка за коректност на док. от търг. с-ма и техните счет. записвания + ДДС дневниците pgbr подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#246 Прилагане на съответствия на номенклатури wqw задача trivial 2.0 Beta1 Common
Note: See TracQuery for help on using queries.