Custom Query (32 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Resolution: fixed (28 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#936 BUG: Настройки в Автоматичен осчетоводител wqw дефект blocker 1.5 8 years
#997 BUG: Преномериране на документи в счетоводството не работи pgbr дефект critical 1.5 8 years
#1027 BUG: Преглед на РКО(счет. каса) wqw дефект critical 1.5 8 years
#1038 BUG: Проблем при Прихващане в счетоводството wqw дефект critical 1.5 8 years
#1100 BUG: Arithmetic overflow в среднопретеглена цена при изписване в счетоводството pgbr дефект critical 1.5 7 years
#1155 BUG: Критична грешка при уеднаквяване на дати в счетоводен док. pgbr дефект critical 1.5 6 years
#1199 BUG: Генериране на счетоводно записване от РСД pgbr дефект critical 1.5 5 years
#345 Генерация на Счетоводно записване от ф-ра с аванс pgbr дефект major 1.5 11 years
#346 Преизчисляване на счетоводния склад по ср цени - граничен случай pgbr дефект major 1.5 11 years
#848 BUG: Свързване кредитно известие към фактура wqw дефект major 1.5 9 years
#282 Бъг в dataview са справката сравняване обороти по сметки alk дефект minor 1.5 12 years
#342 Пригенерация на Плащане към КИ в счет - системата бърка знака pgbr дефект minor 1.5 11 years
#585 Дизайн на форма Начални салда на сметка alk подобрение minor 1.5 10 years
#594 Изписване без признаци pgbr подобрение minor 1.5 10 years
#603 Нов реквизит Доп. ДДС в счетоводни док. alk подобрение minor 1.5 10 years
#662 Колона Валута в настройките на Групи док. за осчетоводяване на Каса и Банка alk подобрение minor 1.5 10 years
#695 Бърз филтър на начални салда на сметки alk подобрение minor 1.5 10 years
#707 BUG: Добавяне на FKs към nom_AccAccounts(Code) alk дефект minor 1.5 10 years
#748 Статуси на счетоводни док. pgbr подобрение minor 1.5 10 years
#779 BUG: Проверка работни периоди в счетоводство wqw дефект minor 1.5 9 years
#803 Сетоводни документи pgbr задача minor 1.5 9 years
#810 Тотал Счетоводни документи wqw подобрение minor 1.5 9 years
#852 BUG: Свързване кредитно известие към фактура wqw дефект minor 1.5 9 years
#1026 BUG: Осчетоводяване на КИПок - тип Бонус оборот plamen дефект minor 1.5 8 years
#1135 Доработки за касова отчетност pgbr подобрение minor 1.5 7 years
#1137 Нови колони при печат на дневници по ДДС pgbr подобрение minor 1.5 7 years
#1164 Указване на от/до дата при експорт на дневници wqw подобрение minor 1.5 6 years
#15 Интрастат декларация plamen задача trivial 1.5 13 years

Resolution: wontfix (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#806 Рестрикция осчетоводяване БИ pgbr подобрение minor 1.5 9 years

Resolution: tested (3 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#280 Нови колони и филтър форма на списък с признаци wqw подобрение major 1.5 12 years
#264 Колона Валутен курс в счетоводни документи pgbr подобрение minor 1.5 12 years
#303 В количествена оборотна ведомост е добавена колона КОД pgbr дефект minor 1.5 11 years
Note: See TracQuery for help on using queries.